11 đồng chí, 11 cánh chim sẽ tiếp nối những thành tựu đã đạt được và nỗ lực hơn nữa trong tương lai. Cuối cùng, xin được gửi lời chúc mừng đến Đại hội đã bầu chọn ra các đại biểu với đầy đủ những phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để tiếp tục lãnh đạo Đoàn khoa Luật để Đoàn khoa tiếp tục phấn đấu và phát triển hơn nữa trong các hoạt động Đoàn của trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 

6LrUyJ0-MHqnLB2fUg6rYYTDcnpiLLhO1-NGVEALDk5wb_g7qRrq_Yr_fAnyUk2h5gXV-m2oWQOidoQutrwNREK0V0LKBpCdqxzUJAFa9bU4EBRxopnB18tPX1V_CR7lc4dv6zY

RKQz8D29XSqevgtBN9GR9GtJPsPrkgF2oYUVTjOqMdcAr57xNRW3C47aDizgCO1x2A_7216dcH5vZvBBauT8R4MTAe6UN-mvkC6no4sGSpzGgQvQ05PE9oCEBaxuY392hWbpdbw

Q65DaMUKLE0RFSlCbn-F9iGjLCUfofmN4kr2M61sHnR3p27PZ41z8qsoMhiaMU6ziPeJJo6GYgg87o6CZiRtBFg33WCvnhX5RjBiomr_c1iYKH8q4ugadUvGzJ-yqY32jtttTBE

WOpMElv3OLzMYXbAdBOJ0mvCjE7NtzJiozd4NY_OmrrTWZBCJtBB17rNABbbrpUwiB6zzuliYy6KWka4vgX1dK68M4aYXmgcxf1DboyT-U7R-0JteiTGcxVYeWt2Wi7M1tMlpn8

Rsnk3S1MGQkXc7EBbep1XGiJ3899sx7bOs6ohwtQcVHpF2OnO-OG5LKHfXllrshbIrLvkumOK8h2ofqTJYA3z1-ipSJGiy-M-UKpUBCcZPpj86LzhV1MJNPgwvh1KOhhBpg6nP8

M8ime9jz0EB1-UsJRSkSw6ica3RgmgMnvojOi6nQg93VqgmyH-gkXSnElPkyXv14guU1GjGoJ_18wD_axfByIeJA6MVW_vLcddRovAo0ghyTWD2Tm9IKlxviPtStEW9EOFYd4vE

h4g0L27J5VQsn3lIIL24bsZbwTzpJ8RUSegREeOMMLXcp_VnEppq_PUrWBOSwC5xWXKD9bVCa_bw39NYLK2fXzZ9jvXlPnLy68Xt5SS2OChrQgLjdSc8DY5kSqNrlzeHAjY3ySM

qIKEN8y1f1pdBp8piCe302cfQpFgNGZqAKTGVdef-CnySFjVtAFQp5cybDbH7O2ib2esA4wPP_OVJ_pyzQEeni2ee__yNx9W3GlIr16oATCEGrjk4pJW5X8tnWnsZSBtqvU3_-4

md_0HWvpQBf1DwnSGS3SA1YtMcFQ_sQrQgznoTsQlTcZM1bkp1BVw6TInl7QU1EoOBjLVKSsU82zhDVyCl6fULl17hRdjn0T_ukuFzDa0ieK_TnWy43W7SiStFqneJ6xEe5CxYc

rgYz1AILVSiE9op6WsdxPW7JrgeGsBNa6wRON0keQgJ9vPJQR0H2TiUhjr9yIlYBPHRRgc8fC-5-0JqkqwU4uOTOxaWEjB5b-hS6BWf451n4SFZpCsNLcKSLcYMlBJDyhf-exiY

jwIHw5P0979sZVuFX4hh8f2t02e6lLVMZCMkHVGMx2tf5Kw0eTk0WxTbDo9eTiJQTCuY1ec5kYIu6J4e1cspzu_0MxrrzqVKYeo_KUVAe7BVXPiN6zagYtsjFjt7TOC47azu9uQ

Share: