Chuyện To Nhỏ xin giới thiệu Ban chủ nhiệm Nhiệm kỳ XVI - những “đầu tàu” sẽ dẫn dắt Câu lạc bộ khám phá và chinh phục những đỉnh cao mới.  Với sự nhiệt huyết và ý chí của mình, Ban chủ nhiệm đương nhiệm sẽ tạo nên điều mới lạ, phát triển Câu lạc bộ ngày một rực rỡ. 

 

Xin chúc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuyện To Nhỏ nhiệm kỳ 2022 -2023 sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, luôn là người tiên phong, dẫn đầu trong các hoạt động, tạo nên một nhiệm kỳ thành công. 

 

rw2lp9ABtzS71yieIO_U2jKdlYr8I3zVwHhwzhvztxjODJafcUAj4WcZ6O80ygJCfrJZp4kE6Fu9uu_wV5r3_-OTpt7sKYH3o7o2VOx6Bxk4J2hTp9dcqmlcaIO9bPjs9Ux7LFNrvzo2ch0QdA 

viOGDkFiHy691gn3VymLR9Utnv_8n0M3JJd2X0YbjSk4kFaa2D5ITioySjP03qGfEvY_tav4sYVbv5-Y87sqXTShsb_vWrODtIzBAaSGOJXSm8k6dBbJZESTj261_tRkRe9U4c-Le-0EB4fRqg 

faMA4sglTx2caT_rvpBwBBx1892J958oHKOe7s6ZLSjUh8SW3ZmNCLUXCvcrbLpNnb1fDvGAXdMLmLP8DTgz7vlBR-g0QbTraha58jKFGvMGmmXO6ErGLIlaaYD9GqJTj4aBo1OvlswnjhYSoA 

oOWe0KVXAg6FcpvR0j_gjhZVDoFFU0RZ7EW0_bAL24zVsAUOhg6sEAwVsjo5xoFUXPazXpELqXkKqnCD2GoAEzPElhf5a1jfKugEguAed1btfs5CINKFIT0UNihJ3vb6VYzqJrMVziIRCwfxzw 

kjQj5a3R98TJzHXkt-a9GepqqXuiFYEtdap4OMsG5-ywgkEeaW7eZXmygJpT_Eh4a9eq6cHzC5oDeNOpdy8nMVB6F3XVCHrfQDyeONhJ3GpdrtB4Me8BWsjvpXRTZ5dKdS6Ik2G1MAzs2OK9Rg 

igUs0pn2QgstaB3sfKKYtxdauDcZI44hLo0zUOR8EHPdbggJbdmGpMRyLyeJlyjdowYKwra2-RxhEnGx9601U5_bVjn62JCCHNX-LroTGl0j2S-r8A2sDjN7pR8fRwWu7CqxxkVA16Yeby8yhA 

lbMfTodU2boPoe_t91tM3hzQXuyaY7YycEOVJL7G6xdO8At9PIOy5eFstlfj4AVady9Wy31reR677HSMJVd7Q3KoMLFeMMcjPOo38-NR7OBie9k0F1rj8EnJBXIkc9HJFcYOXdY_I0bGPVoRhA 

Share: