Để tiếp nối được những truyền thống và thành quả những nhiệm kỳ trước đã để lại, Đoàn khoa Tài chính xin giới thiệu những gương mặt mới - đủ năng lực đủ nhiệt huyết để có thể chèo lái con thuyền Đoàn - Hội khoa Tài chính đi đến những miền đất mới, những vạch đích mới. 

 

Cuối cùng, chúc BCH Đoàn khoa Tài chính nhiệm kỳ mới sẽ tiếp bước truyền thống, tiên phong sáng tạo, dẫn đầu xu thế và có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ. 

 

Db48Wk8C-V9k-5YTRZlF2YFrryYoQhgQFWdOFPZXgJdIp_SKvhcQ8BY4xu8X2cvf3AA1oWUTM33LPHu7w-JAeasd4Wjp9hKcF4qcyMp1OePtW7QEzaWAD6fiiHeGmrVT1JZluka77mwU0Ra0aQ 

Tkm_Bh-LaEanon8C9HQSrupTi70pvIQbHo6L2vZ_e8vusXgohM5Ft7Mkmg8wDhUYAgW4YvV--49zbBBbX3rjGi7nZwPKty9b5Sgym_e9cAA4Jcf1dveQf4qv0kZWjUNXVIB2Ojc-SvGAoDiy6g 

m1kZptbl7OgLLoaCPY9p0Xaq8cdMvcTkMeMV3RZ-m84wTimfWEcWCYWgjnIZj2I1lPA59YIJlOFqQV2iD3Vp5lrKakJS2CGEAIsx-rTYrf5yxWBffA28DUxTOexrpPczjD36ggRvUdeZvBx6LA 

Mne0se_o4bdajaqXJG_GztrSDqIGfKREY8CH9GutIIiMgXjonKgq_dUxiByzcaUtem-Vp0R0yFrphjWcHpgH2dKzYl8U-GEZmuG_kjWqTPWmRXC6yay39St9oQcH-fN8aEgjnUEB3V2uTtcroA 

R6KIjPpDr7QdjOBw9SmBQBDJX3e5wL5dnIxv04wvXATDLO2ZlKiD4CKkGWkXkRznY7daPbmTwjEYSAOW6nmO65h73QhRKLIYQCcEuQz04RuK8LEoZQbsvS_KZclkODQsFabQ1UgPAi2X4hYB1g 

0N0UvPakwo_Vv3ZVjKG2ri6y7ISwZ_RUsFaDttCkwTxz0Irhvu_XllGA1MgHUIS7Gft6m2-xprfuQdyC352Y5XsHJ9g9YMMVjJ0tFX7SimZ3Qma00f5fd5JlJJtCs8W3eayAOyiR7Iau5wlpXw 

4x1V9Guat6fCYyON8T_GwnBFqBulSv3hOy-HwDkg1I_zcl1Cxv40Is-SLdkjIWwIPcCZf7qbFMzy3dr13qoZ7De4lnwiKArbAE2FS3Bx6XhBlH6W-b3wFgNSA_E9BvgrS-JLfy59t5uBAgjp0Q 

vno38jA5Y4WryWKN6J55QBwH64OO6FRGHAFiW3s5takrh8agRUjr-Y7rNtlxRvdeVeRR1KMBTTGKXrlZm_rE7W1Y4PvgHjRi1fL4l87_FkkMqCKY6a91eejMEnR-0QgNmXUKX3DYbl6isd5T5w 

alBAHfbFfoAlGUbqnPEgiIDUZOMBn0TOXqGiYUl8ht7i0Mfvd3lq_uj-PcN32tWRIs2Txo1njKx-poWfijKo_KL5NuNrlshbDToqz4f2N645lyK0BrkfAppR9Ob5TJWSSOQ9j5whq8aGg02hCg 

PTAVJGRIatFHKrdjuu1Qmu-PPlGRoRvnEMC9xcMrR122vrrDTjVOwg6FKaW4htizomj6qLCXUZzMh_oGYVU0-fnTIVChHKGeCKWE0BWMn5kp_ywL9vWhXuk8lkh5yr290XNzAzBit3yCoUsiZQ 

Ghm5GHR4m5o3QAgg-drUqAzxrEWwFPyic9u-c2NdUkebwPnC5WnPEEV7zL2Aj1rAFG0A07HGk9bzWgVtYDsJXsy1UCoFdgfhYo28DdDekEfZOcmDo9ATmbe60yGwPSck8skyzaKSeKEXmmyMgQ 

zQkIM8uteK95YbbhB-Ro6qkvmqCjq364_dbVFY9hQu90qU_agvoyNcgHPtFBXwFTMxJu8SBK6J3lc0IMfTApBDhrA_lImB6rvv0yHlgLv5YzcL7e63VtsdHFjNAR6IaiKft1RUb8EsJM5yWc0g 

X_k47tEWSbDlCrOElidn-OOLUmqsjde32iMNGCTfQyiyGRs0skQatr5H4UpgejY2f3U8lmlwm-d1v6GpPKlp0oqiqFXg-vjUmDuk9In0FYP7RBLStYhSavWwrED1E3tpsyHtOiWaDU3RQuHqpA 

K4bDcwyBn8Hv-tu4ByfvGkFlB4zM5R9BbCbF_G-NKm_RJ1pSuNJ-50Fh0omM8B5X__1mXTcWGBfYI37TwrA7EVw2jMnSTcfxFJf4n6iO3_SELsQ3TjRBdkDfyDvjbK0dxfMap_70U9b0-HQMIw 

 

Tin và ảnh: Đoàn khoa Tài chính 

Share: